Government of Karnali Province

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Directorate of Livestock Development

Veterinary hospital and livestock service office

Mugu


Regulations
S.N Title Category Published Date
1 कृषि तथा पशुपन्छीजन्य औजार उपकरण अनुदान कार्यविधि २०७५ कार्यविधि 2077-06-06 View
2 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६ कार्यविधि 2077-06-23 View
3 प्रदेश-निजामति-कर्मचारीको-पदस्थापन-सरुवा-तथा-काज-सम्बन्धी-कार्यविधि२०७६ कार्यविधि 2077-10-15 View
4 सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल कार्यविधि 2076-10-15 View
5 कृषि-पशुपन्छी कार्यविधि 2076-10-15 View
6 साझेदारीमा-नमुना-गाईपालन कार्यविधि 2076-10-15 View
7 सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि 2076-10-15 View
8 प्राविधिक विध्यालयमा अर्गानीक कृर्षि तथा पशु सेवा कार्यविधि २०७६ कार्यविधि 2076-10-15 View
© 2022 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, मुगु
Last Updated: 2078/12/20
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.